Радіаційної онкології

Завідувач відділення – Пахолка Людмила Іванівна

Чернівецький обласний онкодиспансер заснова­ний у 1946 р.

Головним лікарем та науковим керівником став М. К. Афанасьев, який вперше застосував для про­меневої терапії (контактної та внутрішньопорожнинної) радій.

Того ж року розпочата рентген-терапія на рентген-терапевтичному апараті “Стабілівольт”.

У 1969 р. закінчено будівництво Чернівецького обласного онкодиспансеру і були встановлені апа­рати “Луч-1” “РУМ-7° “РУМ-13”. Завідувачем відді­лення став лікар вищої категорії С. А. Альтман.

З 1976 по 1984 pp. підрозділ очолював А. І. Кошелюк. У відділенні працювали лікарі Л. Ф. Біланд-Кващук, Я. Р. Турецький, В. Е. Загоровський, В. І. Проданчук.

У 1980 році встановлений апарат для внутрішньопорожнинного опромінення “Агат-В”.

На той час робота радіологічного відділення три­вала за системою єдиного радіолога. Радіохірургічне лікування проводилось радіоактивними голками, використовувався аплікаційний метод та внутрішньопорожнинне опромінення.

Впроваджена рентген-топометрична підготовка хворого з виготовленням топографо-дозиметричних карт. Проводились комбіновані методи лікуван­ня: променева терапія плюс оперативне втручання на пухлинах молочної залози, голови та шиї, зло­якісних захворюваннях м’яких тканин, шкіри, лім­фатичної системи, меланомах та ін.

Із створенням відділення пухлин голови та шиї у 1995 р. хірургічне лікування у відділенні припи­нено.

Введення в експлуатацію апарату “АГАТ-В” дало змогу застосовувати поєднану променеву терапію хворих на рак шийки матки та прямої кишки.

На базі радіологічного відділення лікарями-радіологами А. О. Гонцою виконано дисертаційну роботу на тему “Клініко-дозиметричне дослідження сполучно-променевої терапії неоперабельного раку прямої кишки”, а Г. М. Скриндіцою – “Оптимізація променевої терапії раку шийки матки із застосуван­ням електрон-акцепторних систем”. З першої теми видано дві монографії.

З 1984 по 1994 роки колективом керував А. О. Гонца. За цей час провадились та вдоскона­лювались методи сполучно-променевої терапії, розроблено стандартні сумарні ізодозні карти при поєднаній променевій терапії раку прямої кишки, розпочато широке застосування превентивного лі­кування променевих ушкоджень та проведення ра­діосенсибілізації для їх зменшення.

У 1994-1995 pp. завідувачем підрозділу працював С. І. Поморцев. Через структурну реорганізацію, з відокремленням відділення пухлин голови та шиї, радіологічне скорочено до 70 ліжок. З 1995 року та понині очолює відділення радіаційної онкології Л. І. Пахолка.

За цей період придбано та встановлено гама-терапевтичні апарати: дистанційний “АГАТ-Р1 У” та із шланговою системою для брахітерапії – “Гама-Мед Плюс”.

Основними завданнями сьогодні є добудова при­міщення для установки типу “Тера-Гама”, розширен­ня показів до паліативного променевого лікування, полірадіомодифікації та застосування радіопротек-торів.

У відділенні нині працюють 9 лікарів. Із них: 6 із вищою категорією Л.І. Пахолка, Г.П. Сімака, І.І. Єршова, Р.Д. Савчук, І.І. Орлецький, О.Й. Дементьєв,  1 лікар – із І ка­тегорією: С. М. Лойкова, 1 лікар – із II категорією Л.Д. Дудка, 1 лікар-спеціаліст: М. Л. Попова.

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено