Фінансова звітність

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
2017 4 11
Установа КУ “ЧОКОД” за ЄДРПОУ 02005792
Територія м.Чернівці за КОАТУУ 7310136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство охорони здоровя за КОДУ
Вид економічної діяльності 86.10 Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС

на 1 квітня 2017 року

Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 29 384 944 29 509 334
     первісна вартість 1001 57 545 553 57 669 943
     знос 1002 28 160 609 28 160 609
Інвестиційна нерухомість 1010
     первісна вартість 1011
     знос 1012
Нематеріальні активи: 1020 2 052 2 052
     первісна вартість 1021 2 052 2 052
     накопичена амортизація 1022
Незавершені капітальні інвестиції 1030 98 000 98 000
Довгострокові біологічні активи 1040
     первісна вартість 1041
     знос 1042
Запаси 1050 3 440 966 2 421 912
Виробництво 1060
Поточні біологічні активи 1090
Усього за розділом І 1095 32 925 962 32 031 298
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100
Довгострокові фінансові інвестиції 1110
Поточна дебіторська заборгованість
     за розрахунками з бюджетом 1120
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125
     за наданими кредитами 1130
     за виданими авансами 1135
     за розрахунками із соціального страхування 1140
     за внутрішніми розрахунками 1145
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150
Поточні фінансові інвестиції 1155
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних котів та державних цільових фондів в:
     національній валюті, у тому числі в: 1160 936 049 1 241 691
           касі 1161 521 393
           казначействі 1162 935 528 1 241 298
           установах банків 1163
     іноземній валюті 1165
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
     єдиному казначейському рахунку 1170
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175
           у національній валюті 1176
           в іноземній валюті 1177
Інші фінансові активи 1180
Усього за розділом ІІ 1195 936 049 1 241 691
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200
БАЛАНС 1300 33 862 011 33 272 989
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 29 386 996 29 511 386
Капітал у дооцінках 1410
Фінансовий результат 1420 2 789 378 2 768 519
Капітал у підприємствах 1430
Резерви 1440
Цільове фінансування 1450 98 000 98 000
Усього за розділом І 1495 32 274 374 32 377 905
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
     за цінними паперами 1500
     за кредитами 1510
     інші довгострокові зобов’язання 1520
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530
Поточні зобов’язання:
     за платежами до бюджету 1540
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545
     за кредитами 1550
     за одержаними авансами 1555
     за розрахунками з оплати праці 1560
     за розрахунками із соціального страхування 1565
     за внутрішніми розрахунками 1570 1 587 637 895 084
     інші поточні зобов’язання 1575
Усього за розділом ІІ 1595 1 587 637 895 084
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700
БАЛАНС 1800 33 862 011 33 272 989

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
2017 11.Кві
Установа КУ “ЧОКОД” за ЄДРПОУ 02005792
Територія м.Чернівці за КОАТУУ 7310136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство охорони здоровя за КОДУ 07184
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за І квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування 2010 6 530 120
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 429 215
Доходи від продажу активів 2030 4 863
Фінансові доходи 2040
Інші доходи від обмінних операцій 2050 29 675
Усього доходів від обмінних операцій  2080 6 993 873
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090
Неподаткові надходження 2100
Трансферти 2110
Надходження до державних цільових фондів 2120
Інші доходи від необмінних операцій 2130 135 745
Усього доходів від необмінних операцій 2170 135 745
Усього доходів 2200 7 129 618
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6 962 293
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 114 109
Витрати з продажу активів 2230
Фінансові витрати 2240
Інші витрати за обмінними операціями 2250 123 464
Усього витрат за обмінними операціями 2290 7 199 866
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300
Інші витрати за необмінними операціями 2310 75 000
Усього витрати за необмінними операціями 2340 75 000
Усього витрат 2380 7 274 866
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -145 248
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2200
Оборона 2210
Громадський порядок, безпека та судова влада 2220
Економічна діяльність 2230
Охорона навколишнього природного середовища 2240
Житлово-комунальне господарство 2250
Охорона здоров’я 2260 7 274 866
Духовний та фізичний розвиток 2270
Освіта 2280
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2290

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд  
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540
Неподаткові надходження 2550 7 690 200 7 690 200 6 503 814 -1 186 386 1 600 000 2 048 509 723 887  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552
Інші неподаткові надходження 2553
Власні надходження бюджетних установ 2554 400 000 848 509 723 887 -124 622
Бюджетні асигнування 2555 7 690 200 7 690 200 6 530 120 -1 160 080 1 200 000 1 200 000 -1 200 000
Доходи від операцій з капіталом  2560
Офіційні трансферти 2570
Надходження державних цільових фондів 2580
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581
Надходження Пенсійного фонду України 2582
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583
Надходження Фонду соціального страхування України 2584
Інші надходження 2585
Усього доходів  2600 7 690 200 7 690 200 6 530 120 -1 160 080 1 600 000 2 048 509 723 887 -1 224 622
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 5 705 000 5 705 000 5 393 297 -311 703
Використання товарів і послуг 2620 1 910 200 1 910 200 1 035 517 -874 683 400 000 946 249 320 034 -626 215
Обслуговування боргових зобов’язань 2630
Поточні трансферти 2640
Соціальне забезпечення 2650 75 000 75 000 75 000
Інші поточні видатки 2660
Нерозподілені видатки 2670
Придбання основного капіталу 2680
Капітальні трансферти 2690 1 200 000 2 037 788 124 390
Внутрішнє кредитування 2700
Зовнішнє кредитування 2710
Усього витрат 2780 7 690 200 7 690 200 6 503 814 -1 186 386 1 600 000 2 984 037 444 424  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 26 306 26 306 -935 528 279 463 935 528

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 4 398 089
Відрахування на соціальні заходи 2830 995 208
Матеріальні витрати 2840 1 799 774
Амортизація 2850
Інші витрати 2860 81 795
Усього 2890 7 274 866
Керівник (посадова особа)       І.В.Тащук
        (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)                
               
      А.В.Гаврилюк
        (ініціали та прізвище)

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено